Skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

Udział nauczycieli w szkoleniu umożliwi im osiągnięcie następujących celów:

1. Przypomnienie celów działania szkoły i roli wartości wychowawczych (krytyka edukacji nastawionej na przekaz i odbiór, rola zmian w Edukacji /systemowych i globalnych),

2. Uwrażliwienie na współpracę nauczycieli i rodziców, pozyskiwanie informacji od nich o możliwościach uczenia się, stylach uczenia się, rozpoznania zdolności (inteligencja wieloraka) oraz wskazanie pożądanych cech nauczyciela-wychowawcy, jego kompetencji/ wykazanie, że każdy nauczyciel jest organizatorem uczenia się uczniów w klasie  (diagnoza możliwości i uzdolnień),

3. Przypomnienie rodzajów dysfunkcji i problemów uczniów w szkole,

4. Znalezienie i uzgodnienie obszarów koniecznych do doskonalenia kompetencji nauczycielskich w dzisiejszej szkole, obalanie mitów co do jednakowych możliwości i  uzdolnień i oraz mocy sprawczych mózgu,

5. Wskazanie na rolę praktyki, doświadczania, czyli  próby i błędy wychowawców  w procesie  wychowania.

 

Program:

1. Sporządzenie katalogu celów szkoły wybranego systemu wartości.

2. Szkoły polskie i ich zadania. Prezentacja celów szkół na różnym etapie edukacji.

3. Problemy współczesnej edukacji – prezentacja zmian we współczesnej szkole. Szukanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego mamy tyle problemów z młodzieżą? Definiowanie  przyczyn systemowych i globalnych.

4. Jak można przygotowywać strategie pomocy uczniom z trudnościami społecznymi?

?        przypomnienie rodzajów dysfunkcji i problemów uczniów w szkole,

?        indywidualizacja zadań i sposobów oceniania (rola oceniania kształtującego),

?        poszukiwanie informacji o uczniach u innych nauczycieli i u rodziców,

?        wykorzystanie konkretnych informacji od nich o możliwościach uczenia się, stylach uczenia się,  wskazanie  niezbędnych kompetencji nauczyciela.

6. Jak organizować uczenie się uczniów w klasie po diagnozie możliwości i rozpoznaniu uzdolnień. Ćwiczenia na konkretnych przykładach (na podstawie materiałów).

7. Jak wzmacniać kompetencje nauczycieli, znalezienie i uzgodnienie obszarów koniecznych do doskonalenia nauczycieli w dzisiejszej szkole, obalanie mitów co do jednakowych możliwości i  uzdolnień  oraz mocy sprawczych mózgu dzieci i dorosłych.

 

 

Metody:

Warsztaty, ćwiczenia,  mini wykład, prezentacja.

 

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Koszt: do ustalenia

 

Miejsce: do ustalenia

 

Termin: do ustalenia