Socjalizacja i reedukacja uczniów zniechęconych do nauki jako strategia szkoły na poprawę efektów kształcenia

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogicznej.

 

 

Cele: 

Nauczyciel po szkoleniu:

1.      Potrafi diagnozować sytuację edukacyjną ucznia wymagającego pomocy;

2.      Potrafi zaplanować indywidualną pracę z uczniem wymagającym pomocy;

3.      Rozumie potrzebę ewaluacji własnych działań.

 

Program: 

1.      Charakterystyka ucznia zniechęconego do edukacji.

2.      Wpływ rodziców na motywację edukacyjną dziecka.

3.      Od czego zależy wysiłek jaki uczniowie są gotowi włożyć w wykonywanie zadań?

4.      Typologia uczniów, którzy mają problemy z motywacją i jakiej pomocy oczekują?

?         uczniowie o ograniczonych zdolnościach,

?         uczniowie z syndromem porażki,

?         uczniowie ochraniający własny wizerunek,

?         uczniowie, których niskie osiągnięcia wynikają z ucieczki prze odpowiedzialnością,

?         uczniowie apatyczni.

5.      Nauczanie tradycyjne a nowoczesna edukacja ? refleksje końcowe.

 

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach z arkuszami.

 

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.