Sposoby podnoszenia jakości kształcenia w efektywnej szkole ponadgimnazjalnej

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

1. Sposoby sprostania wyzwaniom przyszłości w efektywnej szkole ponadgimnazjalnej.

2. Zdobycie umiejętności przeprowadzenia profesjonalnej pilotażowej analizy diagnozy  kultury organizacyjnej szkoły.

3. Wypracowanie sposobów podniesienia jakości kształcenia w obszarach wskazujących na konieczność poprawy.

4.  Zdobycie umiejętności określenia oczekiwań uczniów, rodziców, środowiska społecznego. 

 

Program:

1. Jakość szkoły – wskaźniki jakości współczesnej szkoły polskiej a wyzwania przyszłości.

2. Diagnoza kultury organizacyjnej szkoły- zapoznanie z metodą, obszary  kultury organizacyjnej podlegające badaniu.

3. Kultura organizacyjna a jakość kształcenia- zależność i wpływ.

5. Silne strony szkoły, zagrożenia efektywności procesu kształcenia. Realizacja zadań szkoły w obszarach kształcenia. Wypracowanie sposobów na podniesienie efektywności szkoły.

6. Proces zmiany. Zarządzanie zmianą w obszarach wymagających poprawy. Ewaluacja.

7.  Cechy efektywnej szkoły ponadgimnazjalnej.

8. Metody, techniki i narzędzia zorientowane na ucznia, aktywizujące proces nauczania.

 

Metody:

Wykład z prezentacją multimedialną (wprowadzający do tematu), przykłady praktyki, ankiety, dyskusja, praca w grupach, metaplan, symulacja, ?rybi szkielet?.

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.