STUDIUM COACHINGU

iStock 000042824552 Medium small

 

?Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz.? Arthur Ashe

 

 

 

Studium adresowane są do wszystkich chcących nabyć i pogłębić praktyczne umiejętności
w zakresie coachingu. Zapraszamy kadrę zarządzającą jst, placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wykładowców, nauczycieli, jak również wszystkich zajmujących się rozwojem oraz doskonaleniem.

 

 

 

Ukończenie Studium Coachingu pozwala zwiększyć warsztat pracy o nowe kompetencje w zakresie:

 • Konstruowania głównych narzędzi i technik coachingowych
 • Komunikowania  się i budowania relacji sprzyjających rozwojowi
 • Określania celów
 • Wspierania rozwoju własnego i innych
 • Metod pracy z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi

Po zakończeniu cyklu zajęć uczestnicy otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Coachingu, zgodnie z rozporządzeniem MEN.
 
ROE STUDIUM COACHINGU

Liczba godzin dydaktycznych:

80 (4 zjazdy weekendowe)

 

Forma zajęć:

Trening (ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy).

 

Założenia i cele:

 • Przygotowanie do prowadzenia rozmów coachingowych
 • Wzrost świadomości w zakresie wykorzystywania potencjałow ludzkich dla optymalizacji ich rozwoju i doskonalenia kompetencji
 • Dostarczenie wiedzy z zakresu zasad i metod prowadzenia coachingu
 • Nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych, o obszarach rozwojowych
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji z osobą coachowaną
 • Doskonalenie umiejętności ustalania celów rozwojowych oraz poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań z uwzględnieniem kontekstu działania osoby coachowanej
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizowania celów rozwojowych
 • Wypracowanie profilu skutecznego coacha

 

Formy zaliczenia:

Zajęcia kończą się egzaminem, który obejmuje:

 • test wiadomosci
 • przygotowanie i przeprowadzenie wybranego przez siebie spotkania coachingowego

 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

 • Obecnośc obowiązkowa
 • Aktywność
 • Pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości z treści programowych całego treningu
 • Pozytywne zaliczenie przygotowanego i przeprowadzonego przez siebie spotkania coachingowego. Sesja coachingowa z użyciem kamery. Omawianie nagrań ze wskazywaniem naszego rozumienia coachingu i jego praktycznych konsekwencji w konkretnej rozmowie ? jej dobrych i słabych/błędnych momentów.
 • Rekomendacje pisemne dla uczestnika ze wskazaniem mocnych stron i obszarów do pracy

 
Program:

 •  Istota coachingu ? nie tylko kwestie definicyjne.
 • Co to jest coaching?
 • Czym coaching na pewno nie jest?Coaching a mentoring, doradztwo, trening, szkolenie, terapia, wychowywanie etc. Podobieństwa i róznice przedstawione na podstawie ogólnego modelu relacji ?ja ? ty?.
 • Coaching jako skuteczne narzędzie doskonalenia umiejętności- określanie celów, osiąganie celów
 • Wydobywanie zasobów,
 • Rodzaje coachingów. Zastosowania

 

   Korzyści z coachingu

 • Uświadomienie coachowanym słabych i mocnych stron
 • Korzyści dla jednostki, korzyści dla organizacji
 • Generowanie kreatywności
 • Budowanie pewności siebie i odpowiedzialności za własny rozwój
 • Motywowanie do konstruktywnych zmian
 • Rozwój osobowy i jego dynamika. Kiedy pojawia się miejsce dla coacha??
 • Psychologia rozwoju dojrzałego/dorosłego człowieka.
 • Bariery rozwoju. Granice samorozwoju.
 • Przełamywanie ograniczeń samorozwoju poprzez ?zadania domowe? pomiędzy sesjami.
 • Zmiana. Źródła motywacji do zmiany. Motywowanie.

  

Postawa i umiejętności coacha:

 • Zmysł obserwacji, ciekawość, inicjatywa, otwartość, empatia, nawyk działania (proaktywność)
 • Budowanie relacji
 • Słuchanie i mówienie ze zrozumieniem
 • Udzielanie informacji zwrotnych i wyprzedających
 • Prowadzenie rozmów coachingowych
 • Tworzenie przejrzystych zasad współpracy
 • Asertywność
 • Inteligencja emocjonalna

   

Planowanie działań coachingowych:

 •  definiowanie celów coachingowych,
 • celowość i spójność procesu coachingowego: umiejętność dostrzegania i określania problemu

  

 

Model rozmowy coachingowej:

 • Budowanie atmosferty Co możemy zrobic, żeby zepsuć atmosferę spotkania coachingowego?
 • Etapy rozmowy coachingowej
 • Metoda GROW
 • Częstotliwość zbierania danych,
 • Analiza coachingowa  –  Etapy analizy coachingowej
 • Budowanie kwestionariuszy zbierania danych i formularzy oceny. Kryteria oceny jakości rozmów.
 • Ocena. Pytania skłaniające do oceny. Błędy w ocenie
 • Karta przygotowania do coachingu i karta oceny coachingu. Symulacje całej rozmowy coachingowej –  Motywowanie do zmiany
 • Samokontrola pracownika – analiza trudności, błędów, braku oczekiwanych efektów, wnioski
 • Informacja zwrotna
 • Konstruowane i przekazywanie informacji zwrotnej ? model postepowania
 • Pozytywna i negatywna informacja zwrotna – symulacje

 

Mój profil coacha:

 • Cechy i umiejętności idealnego coacha
 • ?Ja? jako coach? moje kompetencje i kierunki rozwoju. Co mam i nad  czym powinienem pracować?
 • Problem odpowiedzialności coacha za proces i jego efekty.
 • Superwizja dla coacha

 

W kierunku mistrzostwa – moja sesja coachingowa – opracowanie i przeprowadzenie rozmowy coachingowej. Omówienie każdej rozmowy.

 •  Ocena rozmowy.
 • Ocena własnych umiejętności i cech uczestnika w kontekście pracy w charakterze coacha
 • Wnioski i formułowanie celów na przyszłość

 

 

 

Miejsce zjazdów: Sale szkoleniowe ROE Sp.z o.o. Wrocław, ul. Sienkiewicza 8a

 

Koszt: 2300 zł

 

Zapewniamy:

? Wykwalifikowaną kadrę trenerską

? Materiały szkoleniowe

? Lunch i przerwy kawowe

 

Serdecznie zapraszamy