STUDIUM TRENERSKIE

plansze studium

 

 

 

 

Liczba godzin:

120 – 6 zjazdów weekendowych

 

Forma zajęć:

Trening/ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy.

 

Założenia i cele:

 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności  w zakresie metodologii prowadzenia treningów
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania metod pracy z grupą
 • Zwiększanie umiejętności angażowania i motywowania uczestników do udziału w szkoleniu (również w przypadku grup o różnym doświadczeniu, wieku czy nastawieniu)
 • Poznawanie efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi (np. trudne pytania od uczestników, negatywnie nastawiony uczestnik, itp.)
 • Zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie skuteczności komunikowania się podczas treningu ze szczególnym uwzględnieniem utrwalania wiedzy i nabywaniem umiejętności przez uczestników podczas pracy z grupą (werbalne i niewerbalne techniki pracy, takie jak: zadawanie pytań, parafrazowanie, sondowanie, podsumowywanie, wzmacnianie i angażowanie)
 • Wypracowanie profilu skutecznego trenera

 

Formy zaliczenia:

Zajęcia kończą się zegzaminem, który obejmuje:

 • test wiadomosci,
 • przygotowanie wybranego przez siebie programu szkoleniowego wraz z podręcznikiem szkoleniowym,
 • przeprowadzenie modułu szkoleniowego podczas zajęć (praca z kamerą).

Warunki zaliczenia przedmiotu:

 •     Obecnośc obowiązkowa, zwolnienie lekarskie w przypadku nieobecności
 •     Aktywność
 •     Przygotowywanie się do cwiczeń
 •     Pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości wynikających z treści programowych całego treningu
 •     Pozytywne zaliczenie opracownia planu szkolenia oraz podręcznika szkoleniowego
 •     Pozytywne rekomendacje po praktycznym przeprowadzeniu modułu szkoleniowego

 

 

Program:

[acc style=”style3″ title=”Fazy cyklu szkoleniowego.” parent=”accgroup1″ ]

 • Rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Etapy rozpoznawania i analizy potrzeb
 • Narzędzia diagnozowania potrzeb
 • Ankieta
 • Obserwacja
 • Wywiad i rozmowa
 • Mystery shopping

[/acc]

 [acc style=”style3″ title=”Elementy procesu szkoleniowego.” parent=”accgroup1″ ]

 • Cele szkolenia
 • Sytuacja szkoleniowa
 • Subiektywne doświadczenie
 • Dobór uczestników szkolenia.Osobowość uczestnika
 • Osobowość trenera
 • Wybór wykonawcy szkolenia ? trener wewnętrzny, a zewnętrzny

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Przygotowanie materiałów szkoleniowych.” parent=”accgroup1″ ]

 • Planowanie i projektowanie szkolenia. Opracowanie programu szkolenia.
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 • Przeprowadzenie szkolenia

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Style uczenia się a projektowanie szkoleń.” parent=”accgroup1″ ]

 • Systemy reprezentacji świata, a proces uczenia się
 • Cykl Kolba
 • Style uczenia się: aktywiści, empirycy, analitycy, refleksyjni, teoretycy, pragmatycy
 • Uwarunkowania skuteczności uczenia się ? indywidualizacja procesu uczenia się  z uwzględnieniem predyspozycji uczestnika
 • Cele edukacyjne treningu ? przyrost wiedzy i umiejętności ? wskaźniki efektywności.

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Komunikacja podczas szkolenia.” parent=”accgroup1″ ]

 • Style komunikacji interpersonalnej
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Umiejętność słuchania
 • Bariery komunikacyjne
 • Informacja zwrotna w procesie szkolenia
 • Uwarunkowania i podnoszenie skuteczności komunikacji podczas szkolenia

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Sztuka prowadzenia szkolenia.” parent=”accgroup1″ ]

 • Pierwsze wrażenie
 • Otwarcie szkolenia . Zawarcie kontraktu z grupą
 • Prezentacja
 • Metody prezentacji
 • Opanowanie tremy
 • Budowanie autorytetu trenera
 • Zadawanie pytań
 • Aktywne słuchanie
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Struktura omawiania ćwiczeń
 • Sposoby mobilizacji uczestników

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Dynamika grupy.” parent=”accgroup1″ ]

 •  Fazy procesu grupowego
 • Role zespołowe
 •     Dopasowanie szkolenia do uczestników
 •     Rozwiązywanie problemów w trakcie szkolenia
 •     Obiekcje uczestników szkolenia
 •     Trudni uczestnicy
 •     Praca na strukturze i praca na procesie
 •     Grupa i jednostka na tle grupy

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Metody i techniki treningowe.” parent=”accgroup1″ ]

 •     Ćwiczenia integrujące
 •     Prezentacja/ wykład
 •     Studium przypadku
 •     Odgrywanie ról
 •     Praca w grupach
 •     Gry, zabawy i symulacje
 •     Burza mózgów
 •     Dyskusja grupowa

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Moje akcje trenerskie.” parent=”accgroup1″ ]

 •     Cechy i umiejętności idealnego trenera
 •     Trener jako aktor
 •     Trener jako członek grupy
 •     Postawy trenera wspomagające samodzielne uczenie się
 •     Mocne i słabe strony w ?zawodzie? trenera
 •     ?Ja? jako trener ? moje kompetencje i kierunki rozwoju. Co mam i nad czym powinienem pracować?

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Moje szkolenie – opracowanie konspektu szkoleniowego. Prezentacja warsztatu trenerskiego przed kamerą. Każdy z uczestników będzie miał możliwość poprowadzić wybrany moduł szkoleniowy. Omówienie każdej prezentacji.” parent=”accgroup1″ ]

 •     Ocena szkolenia i działania po jego zakończeniu. Ocena efektywności szkoleń – model czterech poziomów Kirkpa
 •     Ewaluacja szkoleń. Fazy ewaluacji. Raport poszkoleniowy
 •     Follow up

[/acc]

 

 

 

 

Miejsce zjazdów: Sale szkoleniowe ROE Sp.z o.o. Wrocław, ul. Sienkiewicza 8a

Koszt: 3400 zł

 

 

Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch i przerwy kawowe

 

Serdecznie zapraszamy