Style uczenia się. Style poznawcze. Metody pracy z uczniem

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 

Cele:
Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu stymulowania, rozwijania twórczego myślenia. Istota twórczego myślenia w edukacji.  Poznanie metod,  technik i zabaw sprzyjających twórczej aktywności dziecka, kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i motywacji. Samodzielne uczenie się i radzenie sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywanie indywidualnego doświadczania. Rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb dziecka wynikających z naturalnej ekspresji i aktywności twórczej. Wykorzystanie wyników w organizacji zajęć twórczych oraz w opracowywaniu  indywidualnych projektów edukacyjnych.

 

Program:

1.Ciekawość. Twórczość. Proces twórczy. Twórczość jako postawa.
2.Kiedy dziecko będzie aktywne, twórcze. Funkcje twórczości.
3.Przesłanki do rozwijania twórczej aktywności. Fazy aktywności.
4.Kompetencje współczesnego nauczyciela. Fazy działań.
5.Stymulowanie rozwoju twórczego dziecka podstawą edukacji.
6.Czynniki determinujące aktywność i twórczy rozwój dziecka.
7.Psychodydaktyczne zasady nauczania. Pojęcie zasad, metod i technik.
8.Metody, ćwiczenia i techniki twórcze. Wprowadzenie do opisu.
9.Wykorzystanie metod i technik w praktycznych ćwiczeniach.
10.Formy i metody pracy na lekcji z wykorzystaniem technik.
11.Projekt edukacyjny podstawą twórczego rozwiązywania problemów.
12.Projektowanie lekcji twórczych. Scenariusze lekcji.
13.Autoewaluacja ucznia i nauczyciela ? arkusze ewaluacji.

 

Metody:

Prezentacja, aktywny wykład, analiza problemu, analiza tekstu przewodniego, burza mózgów, skojarzenia, dyskusja, praca warsztatowa w parach problemowych, komunikaty, wymiana doświadczeń.

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…