Style uczenia się. Style poznawcze. Metody pracy z uczniem3

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 

Cele:
Rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb edukacyjnych ucznia, rozpoznawanie stylów uczenia się, sposoby rozpoznawania. Poznawanie stylów uczenia się, wykorzystanie do przyśpieszonej edukacji. Organizacja i projektowanie działań edukacyjnych.  Formy i metody pracy z uczniem. Techniki uczenia się ? rodzaje, wykorzystanie przez ucznia. Współpraca nauczycieli w budowa-niu i wdrażaniu systemowych rozwiązań w projektowaniu i organizowaniu samodzielnego uczenia się. Projektowanie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia.  Projekt  edukacyjny. 

 

Program:

1.Aktywność ? podstawy teoretyczne. Kiedy uczeń będzie aktywny?
2.Inteligencja. Preferencje sensoryczne. Style uczenia się.
3.Rozpoznawanie stylów uczenia się ? rodzaje stylów.
4.Charakterystyka wybranych stylów uczenia się.
5.Styl poznawania, uczenia się ? organizacja zajęć.
6.Potrzeby edukacyjne uczniów ? formy i metody pracy.
7.Wspomaganie i stymulowanie indywidualnej aktywności.
8.Metody i techniki uczenia się. Charakterystyka wybranych metod.
9.Metody i techniki kreatywnego działania w pracy lekcyjnej.
10.Wykorzystanie metod i technik w projektowanie lekcji.
11.Projekty edukacyjne podstawą indywidualnego działania.

 

Metody:

Prezentacja, wykład aktywny, dyskusja, praca  indywidualna, analiza problemów, analiza tekstu przewodniego, warsztaty, diagnozowanie, burza

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…