Systemowe podnoszenie jakości zespołowej pracy nauczycieli i szkoły w zakresie zarządzania wiedzą i doświadczeniem pracowników. Jak przebiega proces budowania systemu kierowania zespołami rady pedagogicznej

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne oraz dyrektorzy szkół.

 

Cele:

1. Dostrzeżenie różnic i podobieństw między zarządzaniem a sztuką, procesem, systemem zarządzania.

2. Poznanie tajników filozofii kierowania ludźmi,  sztuki motywowania i zaangażowania się w proces  rozwoju szkoły.

3. Przygotowanie do akceptacji zaniku Ery Przemysłowej czyli przeszlości, która różni  się od  Ery Wiedzy, jako  nieuchronnej.

4. Poznawanie zasadniczego kapitału człowieka –  wiedzy i umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, kierowania zespołami.

5. Zaznajomienie się  z oczekiwanym  stylem zarządzania  –  partycypacyjnym, kulturą organizacyjną sieciową – płaską  w poziomie.

6. Poznanie strategii nastawionych  na współpracę, opartych na zaufaniu, delegowaniu uprawnień i decyzji. 

 

Program: 

1. Zasady skutecznego zarządzania, diagnoza możliwości i aktywności zespołu.

2. Przygotowanie do podejmowania najlepszych decyzji przez wykorzystanie zgromadzonych kompleksowych informacji i potencjału ludzi.

3. Sposoby wykorzystywanie wiedzy pracowników w celu osiągnięcia, zgodnie z zasadą racjonalności, optymalnych efektów i sukcesu oczekiwanego przez firmę, pracowników, środowisko.

4. System osiągania  kierowniczej  skuteczności, wzbogacającej rozwój organizacji – baza materialna, pozwalająca efektywnie wykorzystać zasoby.

5. Możliwości kreowanie wizji,  identyfikowania i praktycznego wykorzystania wiedzy w organizacji.

6. Zasady wspólnego przygotowywania precyzyjnych procedur usprawniających działanie, aby możliwie jak najczęściej unikać błędów.

7. Organizacja procesu wspólnego poszukiwanie metod diagnozowania ukrytych problemów i nieprawidłowości w systemie.

8. Przykłady tworzenia dobrych praktyk i  atmosfery  sprzyjającej dzieleniu się uzyskanymi informacjami z pracownikami.

9. Uczenie się definiowania i rozwiązywania problemów i wdrażanie optymalnych, wspólnie wypracowanych rozwiązań.

 

Metody:

Ćwiczenia, symulacje, identyfikacja i krytyczna ocena przykladów,  ćwiczenia do pracy indywidualnej i w grupach, literatura.

 

Prowadzący: 

Trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.