Przedszkola

Przedszkola

iStock 000013856007 Medium

 

 

 

 

 

 

 

[acc style=”style3″ title=”RADA PEDAGOGICZNA – KOMPETENCJE ZAWODOWE” parent=”accgroup1″ ]
• ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu – więcej…
• skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne – więcej…
• budowanie wizerunku przedszkola – więcej…
• inne…

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA – KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ:
• komunikacja interpersonalna w przedszkolu – więcej…
• asertywność w kontaktach służbowych – więcej…
• integracja i współpraca w zespole – więcej…
• rozwiązywanie konfliktów – więcej…
• inne – więcej…

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM:
• relacje z rodzicami – więcej …
• budowanie relacji ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (przedszkola). Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej …
• budowanie tożsamości i wizerunku szkoły (przedszkola) – więcej …
• metody budowania wizerunku szkoły/przedszkola w oczach uczniów, rodziców i środowiska lokalnego – więcej…
• promocja szkoły (przedszkola) i wartości edukacji. Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej …
• skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja – więcej…

 

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH:
• praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo – więcej …
• rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie, molestowania – więcej…
• praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym – więcej…
• dysfunkcje dzieci w wieku przedszkolnym: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, nadpobudliwość, nerwice i depresje dziecięce – więcej…
• dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą – więcej…
• niepełnosprawni wśród sprawnych – więcej…
• dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia dysfunkcyjnego – więcej…
• sposoby postępowania wobec ucznia/przedszkolaka z rodziny dysfunkcyjnej – więcej…
• metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – więcej…

 

NAUCZYCIEL – ROZWÓJ OSOBISTY:
• awans zawodowy -więcej…
• przeciwdziałanie stresowi i wypalaniu zawodowemu – więcej…
• emisja głosu – więcej…
• budowanie autorytetu nauczyciela – więcej…
• inne – więcej…

 

 

ROZWÓJ DZIECI:
• rozwój dzieci – więcej…
• rozwój mowy – więcej…
• praca z dzieckiem zdolnym – więcej…