Szkoły podstawowe

RADA PEDAGOGICZNA – KOMPETENCJE ZAWODOWE:
? sposoby podnoszenia jakości kształcenia w efektywnej szkole – więcej…
? budowanie zespołów wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – więcej…
? przeciwdziałanie przemocy w szkole – więcej…
? skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne – więcej…
? budowanie wizerunku szkoły – metody – więcej…
? ewaluacja wewnętrzna w szkole – więcej…
? inne…

 

RADA PEDAGOGICZNA – KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ:
? rozwiązywanie konfliktów – więcej…
? asertywność w kontaktach służbowych – więcej…
? komunikacja interpersonalna w szkole – więcej…
? integracja i współpraca w zespole – więcej…
? inne – więcej…

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM:
? relacje z rodzicami – więcej…
? budowanie relacji z absolwentami. Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej…
? budowanie relacji ze środowiskiem zewnętrznym szkoły. Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej…
? budowanie tożsamości i wizerunku szkoły – więcej…
? metody budowania wizerunku szkoły w oczach uczniów, rodziców i środowiska lokalnego – więcej…
? promocja szkoły i wartości edukacji. Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej…
? skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja – więcej…

 

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH:
? działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniu od urządzeń multimedialnych (smartfony, przenośne konsole, tablety) – więcej…
? praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym – więcej…
? rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie, molestowania – więcej…
? praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) – więcej…
? nerwice i depresja nastolatków ? rozpoznawanie i pomoc – więcej…
? dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą – więcej…
? niepełnosprawni wśród sprawnych – więcej…
? dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia dysfunkcyjnego – więcej…
? sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej – więcej…

 

NAUCZYCIEL – ROZWÓJ OSOBISTY:
? awans zawodowy – więcej…
? emisja głosu – więcej…
? przeciwdziałanie stresowi i wypalaniu zawodowemu – więcej…
? budowanie autorytetu nauczyciela – więcej…
? skuteczny wychowawca – więcej…
? inne – więcej…

 

ROZWÓJ UCZNIÓW:
? skuteczne komunikowanie się z uczniem – więcej…
? motywowanie uczniów do zmiany zachowań – więcej…
? praca z uczniem zdolnym – więcej…
? negocjacje i mediacje w kontakcie z uczniem – więcej…
? motywowanie uczniów – więcej…
? ocenianie – więcej…