Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

RADA PEDAGOGICZNA – KOMPETENCJE ZAWODOWE:
• sposoby podnoszenia jakości kształcenia w efektywnej szkole – więcej…
• budowanie zespołów wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – więcej…
• przeciwdziałanie przemocy w szkole – więcej…
• skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne – więcej…
• budowanie wizerunku szkoły – metody – więcej…
• ewaluacja wewnętrzna w szkole – więcej…
• inne…

 

RADA PEDAGOGICZNA – KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ:
• rozwiązywanie konfliktów – więcej…
• asertywność w kontaktach służbowych – więcej…
• komunikacja interpersonalna w szkole – więcej…
• integracja i współpraca w zespole – więcej…
• inne – więcej…

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM:
• relacje z rodzicami – więcej…
• budowanie relacji z absolwentami. Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej…
• budowanie relacji ze środowiskiem zewnętrznym szkoły. Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej…
• budowanie tożsamości i wizerunku szkoły – więcej…
• metody budowania wizerunku szkoły w oczach uczniów, rodziców i środowiska lokalnego – więcej…
• promocja szkoły i wartości edukacji. Kontekst nadzoru pedagogicznego – więcej…
• skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja – więcej…

 

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH:
• działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniu od urządzeń multimedialnych (smartfony, przenośne konsole, tablety) – więcej…
• praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym – więcej…
• rozpoznawanie objawów: przemocy w rodzinie, molestowania – więcej…
• praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) – więcej…
• nerwice i depresja nastolatków – rozpoznawanie i pomoc – więcej…
• dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą – więcej…
• niepełnosprawni wśród sprawnych – więcej…
• dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia dysfunkcyjnego – więcej…
• sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej – więcej…

 

NAUCZYCIEL – ROZWÓJ OSOBISTY:
• awans zawodowy – więcej…
• emisja głosu – więcej…
• przeciwdziałanie stresowi i wypalaniu zawodowemu – więcej…
• budowanie autorytetu nauczyciela – więcej…
• skuteczny wychowawca – więcej…
• inne – więcej…

 

ROZWÓJ UCZNIÓW:
• skuteczne komunikowanie się z uczniem – więcej…
• motywowanie uczniów do zmiany zachowań – więcej…
• praca z uczniem zdolnym – więcej…
• negocjacje i mediacje w kontakcie z uczniem – więcej…
• motywowanie uczniów – więcej…
• ocenianie – więcej…