Techniki pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat psychologicznych mechanizmów agresji oraz uzyskanie wglądu we własne emocje i postawy wobec zachowań agresywnych

 

Program:

1. Przegląd teorii agresji.

2. Prezentacja technik pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiająca zachowania agresywne.

3. Techniki projekcyjne jako narzędzie wglądu w świat emocji dziecka.

4. Praca metodami psychoaktywnymi zorientowana na pogłębienie wglądu we własne zachowania agresywne i postawy wobec agresji innych osób.

5. Metody psychoaktywne jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Metody:

Praca w grupach, wykład interaktywny, symulacje, dyskusja.

 

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.