Trening kreatywności

Cel:

Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie wydobywania twórczego potencjału ucznia.

 

Program:

1.Co to jest twórczość? Ciekawość i wyobrażnia, jako naturalne cechy człowieka.

2.Gdzie rodzą się pomysły? Umiejętność poszukiwania pomysłów.

3.Myślenie twórcze a operacje intelektualne: abstrahowanie, skojarzenia, dedukcja, indukcja, metafora, transformacja.

4.Świadomość mocnych stron.

5.Przezwyciężanie przeszkód, widzenie inaczej, nowe sposoby rozwiązywania problemów.

6.Generowanie pomysłów i wybór najwłaściwszych ? ćwiczenia praktyczne.

7.Planowanie strategiczne, jako etap realizacji pomysłów.

8.Co to znaczy twórczy uczeń?

9.Od zdolności do twórczości, od twórczości do zdolności. Jak pomagać wytyczać kierunek rozwoju ucznia? Czym uzdolnione dzieci różnią się od innych?

10.Dojrzewanie talentów ? niezbędne warunki, metody wzbogacania, rola optymizmu, jak kształtować i wykorzystać twórczy potencjał dziecka?

11.Podstawowe hamulce uzdolnień: wyuczona bezradność, negatywna samoocena i inne.

12.Szkoła: za i przeciw postawie twórczej. Rola nauczyciela w kształtowaniu postawy twórczej swoich uczniów .

13.Co to jest pedagogika twórczej aktywności?

14.Przejawy twórczej aktywności dzieci i młodzieży.

15.Działania twórcze ? twórczy kształt lekcji.