Uczeń zdolny. Formy i metody pracy

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 

Cele:
1.Zadania szkoły i rodziców w obszarze rozpoznawania i wspierania uzdolnień i zainteresowań.
2.Rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb edukacyjnych ucznia.  
3.Poznanie stylów uczenia się, wykorzystanie do przyśpieszonej edukacji. Style uczenia się ? projektowanie działań edukacyjnych.  Formy i metody pracy z uczniem. Techniki uczenia się ? rodzaje, wykorzystanie przez ucznia.  Metody aktywizujące i stymulujące proces twórczy.  
4.Współpraca nauczycieli w budowaniu i wdrażaniu systemowych rozwiązań organizacji samodzielnego  uczenia się.
5.Projektowanie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia. Opracowanie szkolnego programu wspierania uzdolnień. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych. Opracowywanie projektów edukacyjnych indywidualnych i grupowych.

 

Program:

1.Akty prawne normujące pracę z uczniem zdolnym.
2.Rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań i talentów.
3.Sposoby i techniki diagnozowania. Nominacje zdolnych.
4.Podstawy  teoretyczne  programu wspierania uzdolnień.
5.Aktywność indywidualna  ? podstawy teoretyczne.
6.Inteligencja. Preferencje sensoryczne. Style uczenia się.
7.Teoria wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera.
8.Potrzeby psychologiczne i edukacyjne uczniów zdolnych.
9.Umiejętności kluczowe podstawą rozwoju kompetencji kluczowych.
10.Kompetencje Kluczowe uczenia się przez całe życie.
11.Metody i techniki uczenia się. Charakterystyka wybranych metod.
12.Projekt edukacyjny jako metoda pracy i narzędzie interdyscyplinarne.
13.Projekty edukacyjne podstawą rozwijania i doskonalenia.    

 

Metody:

Wykład aktywny połączony z prezentacją: Uczeń zdolny,  analiza tekstu przewodniego, metoda projektu, burza mózgów, skojarzenia, analiza problemu, analiza SWOT, warsztaty, pytania i odpowiedzi,   praca w parach,  prezentacja opracowanych propozycji, wymiana doświadczeń…

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…