Umiejętności kluczowe podstawą współczesnego nauczania/uczenia1

Adresaci szkolenia:

nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

Cele:
1.Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania aktywności jednostki  z wykorzystaniem umiejętności kluczowych.
2.Opracowanie projektu organizacji zajęć umożliwiających doskonalenie i rozwijanie umiejętności kluczowych.
3.Projekty edukacyjne jako interdyscyplinarne uczenie się i kształtowanie podstawowych umiejętności kluczowych.  Stymulowanie i wspieranie rozwoju jednostki zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami współczesnego środowiska społecznego i współczesnego rynku pracy.
4.Rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb rozwojowych ucznia, wykorzystanie w projektowaniu indywidualnej ścieżki kariery kształcenia zawodowego. 

 

Program:

1.Społeczeństwo Wiedzy ? uczenie się przez całe życie.
2.Triada edukacyjna jak nowoczesny model nauczania.
3.Podstawy prawne umiejętności i kompetencji kluczowych.
4.Przesłanki do rozwijania i kształtowania umiejętności kluczowych.
5.Kompetencje Kluczowe współczesnej jednostki.
6.Potrzeby i oczekiwania współczesności wobec uczącego się.
7.Potrzeby wieku rozwojowego a umiejętności  kluczowe.
8.Stymulowanie rozwoju jednostki w aspekcie oczekiwań społecznych.
9.Planowanie aktywności jednostki w doskonaleniu umiejętności.
10.Projekty edukacyjne podstawą rozwijania umiejętności kluczowych.
11.Współczesna problematyka podstawą opracowywania projektów.
12.Ewaluacja projektów. Autoewaluacja uczenia się jednostki. 

 

Metody:

Prezentacja, aktywny wykład, analiza problemu, analiza tekstu przewodniego, dyskusja, wymiana doświadczeń, PWRP, komunikaty, Lista atrybutów, pytania do Eksperta, metoda projektu.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…