Wsparcie edukacyjno-terapeutyczne ucznia z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego.

 

Cele:

1.        Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów.

2.        Wsparcie w zakresie dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

3.        Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

 

Program:

1.        Diagnoza, jako rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Specyfika dysfunkcji i jej objawów, rola współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

2.        Zespołowa formuła pracy nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ze SPE prowadząca do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz oceniania skuteczności podejmowanych działań. Indywidualizacja wymagań, dostosowanie treści, metod i organizacji pracy do możliwości psychofizycznych ucznia, konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

 

 

Metody:

Aktywizujące metody, dyskusja związana z wykładem.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Kosztdo ustalenia.