Wsparcie nauczycieli podczas pracy z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej (przemoc w rodzinie) ? niebieska karta

Adresaci szkolenia:

rady pedagogiczne szkól na wszystkich etapach kształcenia

 

Cele:
1.Poszerzenie wiedzy dotyczącej procedury niebieskiej karty.
2.Rozpoznanie oznak przemocy domowej.
3.Procedura interwencji przy przemocy domowej.
4.Monitorowanie środowiska małoletniego.

 

Program:
1.Zapoznanie z przepisami  dotyczącymi procedury niebieskiej karty.
2.Środowisko lokalne a występowanie przemocy w rodzinie ucznia.
3.Diagnoza przemocy.
4.Środki zapobiegawcze dla rad pedagogicznych.

 

Metody:

praca w grupie, wykład, ćwiczenia

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: