Wsparcie rozwoju dziecka nieśmiałego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, personel wspomagający szkoły podstawowe.

 

 

Cele:
1.    Wprowadzenie do zagadnienia nieśmiałości dziecka szkolnego.
2.    Zbudowanie warsztatu pracy z dzieckiem nieśmiałym w grupie.
3.    Zdobycie umiejętności pomocy dziecku nieśmiałemu w kontakcie indywidualnym.

 

 

Program:
1.    Nieśmiałość ? obraz, przyczyny, możliwości wsparcia.
2.    Cele, zadania i możliwe rezultaty krótko i długofalowe w pracy z dzieckiem nieśmiałym.
3.    Podejście behawioralno ? poznawcze w pracy z dzieckiem nieśmiałym.

4.    Terapia  wyuczonego stylu reagowania na społeczne bodźce z elementami arterapii, treningu ?bycia w centrum?

5.    Techniki skutecznego sposobu obniżania poziomu napięcia w trudnym momencie.

6.    Techniki pracy z obrazem własnej osoby.

 

Metody:

Warsztaty z elementami wykładu, ćwiczenia, analiza przypadków – poszukiwanie sposobów wsparcia dzieci nieśmiałych.

 

Prowadzący:
Czynny psycholog z kilkunastoletnim stażem pracy z nauczycielami oraz z  dziećmi, również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka publikacji dla dzieci przybliżających tematykę osób z niepełnosprawnością, dietetyk i psychodietety –  w obszarze jej  szczególnych zainteresowań leży wpływ sposobu odżywiania na funkcjonowanie człowieka, wydała książkę ? Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych??.

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.