Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego metodą Ośrodków Zainteresowań

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkola

 

Cele:
1.Poznanie i wartościowanie sposobów rozwijania  zdolności dziecka przez podejmowanie wielokierunkowej aktywności -w oparciu o koncepcję Howarda Gardnera.
2.Rozwijanie umiejętności wykorzystywania teorii do organizowania zajęć stymulujących ciekawość , aktywność i  kreatywność u dzieci  w wieku przedszkolnym.
3.Kształcenie umiejętności projektowania i ewaluowania działań do wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu.

 

Program:

1.Wykorzystywanie wiedzy o inteligencjach wielorakich  Howarda Gardnera do organizowania środowiska stymulującego uczenie się dzieci.
2. Sposoby diagnozowania inteligencji wielorakich , preferencji i  zdolności do  swobodnej ekspresji w  nauce i zabawie.  
3. Przykłady tworzenia  ? Kącików Zainteresowań? rozwijających zdolności kierunkowe i twórcze.
4 .Metody aktywizujące proces zdobywania  wiedzy przez dziecko w przedszkolu we współpracy z rodzicami .
5. Metody  kształcenia  kompetencji społecznych u dzieci przedszkolnych.
6. Nowe i stare metody  stymulujące artystyczne zdolności dzieci.


Metody:

warsztaty , ćwiczenia w grupach, dyskusja, demonstracja, symulacja.
Techniki : Dywanik pomysłów, gry dydaktyczne obrazkowe (slajdy),techniki:  metoda pytań i odpowiedzi kreatywnych ( E. de BONO), twórcza opowieść ruchowa Rudolfa Labana itp.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  certyfikowany edukator MEN . Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ? doradca metodyczny, nauczyciel ?konsultant. Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów  grantowych, trener i ekspert w projektach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN itp.