Współdziałanie szkoły, rodziców i środowiska w modelu szkoły otwartej

Adresaci szkolenia:

Rada pedagogiczna szkoły 

 

Cele:
1.Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z integrowaniem szkoły ze środowiskiem lokalnym.
2.Poznanie i  stosowanie  form zwiększających zakres uczestnictwa rodziców i środowiska lokalnego w edukacji dzieci.
3.Tworzenie platformy współpracy i partnerstwa przez budowanie relacji społecznych.

 

Program:

1. Zasady i sposoby komunikowania się w relacjach z rodzicami, środowiskiem społecznym. Animacja współpracy środowiskowej  przez rozwijanie więzi pomiędzy rodziną , szkoła i społecznością lokalną.
2. Przykłady płaszczyzn współpracy  szkoły i środowiska przez realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych.
3. Zakreślenie   obszarów do współpracy szkoły ze środowiskiem z wykorzystaniem  lokalnego potencjału w celu.    
4. Promocja efektów wspólnej aktywności ? nośniki medialne w reklamie społecznej.


Metody:

Ćwiczenia w zespołach, grupy eksperckie, SOFT ,piramida priorytetów, gry  decyzyjne, Myślące Kapelusze Edwarda de Bono, plakat i spot reklamowy

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  certyfikowany edukator MEN. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ? doradca metodyczny, nauczyciel – konsultant. Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów  grantowych, trener i ekspert w projektach edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN, PODN ,itp.