Współdziałanie szkoły, rodziców i środowiska w modelu szkoły otwartej

Adresaci szkolenia:

rada pedagogiczna szkoły 

 

Cele:

1.Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z integrowaniem szkoły ze środowiskiem lokalnym.
2.Poznanie i  stosowanie  form zwiększających zakres uczestnictwa rodziców i środowiska lokalnego w edukacji dzieci.
3.Tworzenie platformy współpracy i partnerstwa przez budowanie relacji społecznych.

 

 

Program:

1.Zasady i sposoby komunikowania się w relacjach z rodzicami, środowiskiem społecznym. Animacja współpracy środowiskowej przez rozwijanie więzi pomiędzy rodziną , szkoła i społecznością lokalną.
2.Przykłady płaszczyzn współpracy szkoły i środowiska przez realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych.
3.Zakreślenie obszarów do współpracy szkoły ze środowiskiem z wykorzystaniem  lokalnego potencjału w celu.    
4.Promocja efektów wspólnej aktywności ? nośniki medialne w reklamie społecznej.

 

 

Metody:

Ćwiczenia w zespołach, grupy eksperckie, SOFT, piramida priorytetów, gry  decyzyjne, Myślące Kapelusze Edwarda de Bono, plakat i spot reklamowy.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

certyfikowany edukator MEN. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ?doradca metodyczny, nauczyciel – konsultant.
Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów  grantowych, trener i ekspert w projektach  edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN, PODN,itp.