Współdziałanie szkoły, rodziców i środowiska w modelu szkoły otwartej.

Adresaci szkolenia:

Rada pedagogiczna szkoły. 

 

Cele:
1.Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z integrowaniem szkoły ze środowiskiem lokalnym.
2.Poznanie i  stosowanie  form zwiększających zakres uczestnictwa rodziców i środowiska lokalnego w edukacji dzieci.
3.Tworzenie platformy współpracy i partnerstwa przez budowanie relacji społecznych.

Program:
1. Zasady i sposoby komunikowania się w relacjach z rodzicami, środowiskiem społecznym. Animacja współpracy środowiskowej przez rozwijanie więzi pomiędzy rodziną, szkoła i społecznością lokalną.
2. Przykłady płaszczyzn współpracy szkoły i środowiska przez realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych.
3. Zakreślenie obszarów do współpracy szkoły ze środowiskiem z wykorzystaniem lokalnego potencjału w celu.    
4. Promocja efektów wspólnej aktywności ? nośniki medialne w reklamie społecznej.

 

 

Metody:
Ćwiczenia w zespołach, grupy eksperckie, SOFT, piramida priorytetów, gry decyzyjne, Myślące Kapelusze Edwarda de Bono, plakat i spot reklamowy.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący:  certyfikowany edukator MEN.  Doświadczenie zawodowe: nauczyciel ?doradca metodyczny, nauczyciel – konsultant. Autor programów kursów kwalifikacyjnych i warsztatów grantowych, trener i ekspert w projektach  edukacyjnych MEN, CODN, ORE, MCDN, PODN,itp.