Współpraca między uczniami, nauczycielami i rodzicami – jako najskuteczniejsza prewencja przed agresją i przemocą

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1. Propagowanie i modelowanie wzorów zachowań- jako najskuteczniejsza metoda walki z agresją i gniewnymi reakcjami.

2. Przedstawienie specyfiki  relacji  nauczyciele ? rodzice , uczniowie ? nauczyciele – podobieństwa i różnice.

3. Zapoznanie uczestników z portalem Przyjazna Szkoła , scenariuszami i projektami realizowanymi w jej ramach  – prezentacja modelu szkoły otwartej Marii Mendel.

4. Zapoznanie z wpływem środowiska wychowującego dziecka  na zachowania uczniów.

5. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych relacjach  w relacjach z  rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego.

6. Zdobycie umiejętności modelowania zachowań i tworzenie poprawnych wzorców jako profilaktyka agresji.

 

Program: 

1. Charakterystyka szkoły jako instytucji, domu rodzinnego, środowiska koleżeńskiego i społecznego jako kręgów wychowawczych wpływających na kształtowanie osobowości i zachowań dziecka.

2.  Specyfika i relacje między nimi. Dostarczanie prawidłowych wzorców : modelowanie zachowań, film dydaktyczny, symulacje i dramy ? jako ćwiczenia element zmiany myślenia i postępowania ucznia.

3. Oceny, opinie, stopnie z zachowania. Propozycje , doświadczenia.

4. Sposoby wypracowania dobrych kontaktów z rodzicami i uczniami.

5. Skuteczne porozumiewanie się, zasoby, bariery wypalenie zawodowe.

 

Metody:

Dyskusja ?kielecka?, kierowana debata, ?burza mózgów?, ankieta, symulacja, techniki behawioralne, multimedialna prezentacja portalu Przyjazna Szkoła, film (etiuda edukacyjna),  praca z tekstem  źródłowym.  

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.