Wykorzystanie wyników diagnozy w doskonaleniu pracy nauczyciela

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 

Cele:
Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu procedur projekto-wania pracy nauczyciela. Interpretacji i wykorzystania wyników pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego w planowaniu działań edukacyjnych. Podstawy prawne prowadzenia i dokume-ntowania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Plan wynikowy ? procedura opracowania i wdrażania do realizacji. Istota taksonomii i operacjonalizacji celów w planach wynikowych. Prowadzenie pomiaru w planach wynikowych z wykorzystaniem baterii testów sprawdzających. Wykorzysta-nie wyników badań w modyfikacji opracowanych programów nauczycielskich.

 

Program:

1.Analiza ilościowa i jakościowa wyników sprawdzianów i egzaminów.
2.Wykorzystanie wyników w projektowaniu działań edukacyjnych.
3.Interpretacja wyników sprawdzianów zewnętrznych w kontekście programów.
4.Wyniki jakościowe – analiza przedmiotowych  programów nauczania.
5.Analiza opracowanych programów pod kątem umiejętności ucznia.  
6.Planowanie działań naprawczych w kontekście wyników.
7.Plan wynikowy ? istota w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
8.Taksonomia celów. Operacjonalizacja celów w planach wynikowych.
9.Propozycje zadań i ćwiczeń kształcących podstawowe umiejętności .
10.Narzędzia do pomiaru umiejętności. Bateria testów sprawdzających.
11.Pomiar wewnętrzny. Analiza jakościowa wyników.
12.Wykorzystanie wyników do modyfikacji programów i planów wynikowych.

 

Metody:

Wykład aktywny, mapa myślowa, skojarzenia,  analiza problemu, analiza tekstu przewodniego, burza mózgów, dyskusja, warsztaty, pytania i odpowiedzi, praca w parach,  prezentacja opracowanych propozycji, wymiana doświadczeń…

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…