Wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

Jak spełniać wymagania państwa by szkoła przyjazna i bezpieczna znała oczekiwania wszystkich podmiotów i potrafiła się skutecznie komunikować z uczniami i rodzicami.

 

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych.

 

Cele:

1.      Wspólna refleksja nad rolą nauczycieli i dyrektora w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wszystkim podmiotom edukacji.

2.      Odniesienie się, zdefiniowanie jakie postawy nauczycieli są rozpoznawane jako bezpieczne, zapewniające rozwój uczniom.

3.      Rozważanie, próba zidentyfikowania ważnego problemu edukacji :jak rozpoznać oczekiwania rodziców, innych podmiotów edukacji wobec zapewniania bezpiecznego pobytu dziecku, uczniowi w placówce oświatowej.

4.      Rozpoznanie najważniejszych różnic między szkołą przeszłości a przyszłości.

5.      Uwypuklenie ważnych umiejętności nauczycielskich niezbędnych w indywidualnym podejściu do ucznia i zaplanowaniu jego rozwoju w aspekcie aspiracji i oczekiwań uczniów i ich rodziców, ale tez organów prowadzących, dyskusja.

6.      Wspólne ustalanie, refleksja nad tym jak oceniać postępy dzieci, uczniów,  czyli  holistyczna i analityczna  strategia oceniania w szkole, szczególnie postępów ucznia i tempa jego pracy, dostrzeżenie różnic między ocenianiem opartym na diagnozie możliwości i analizie      postępów ucznia w odniesieniu do ustalonych wymagań.

7.      refleksja nad ocenianiem i motywowaniem do uczenia się w aspekcie wyzwań edukacji.  

 

Program: 

1.      Szkoła jako ucząca się organizacja (jak zewrzeć lukę ludzką), problemy i zadania współczesnej szkoły na różnych etapach kształcenia, rola nauczycieli, ich umiejętności kluczowych, w tym zdolności do skutecznego komunikowania się w zapewnianiu bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.

2.      Znane, najczęstsze postawy nauczycieli wobec oceniania, rola i zadania poszczególnych nauczycieli w budowaniu spójnego systemu wsparcia dla uczniów i rodziców,   respektowanie  prawa oświatowego – praw ucznia oraz jego obowiązku w zakresie planowania własnego rozwoju.

3.      Sposoby wyzwalania u uczniów motywacji wewnętrznej  w procesie uczenia się.

4.      Jak wdrażać do zespołowego działania, jak podnosić kompetencje uczniów w tym zakresie, podnosząc jednocześnie poczucie przynależności do grupy i poczucie bezpieczeństwa w szkole,

5.      Dialog jako szansa dla uczniów i nauczycieli, różnicowanie wymagań w stosunku do możliwości i zainteresowań uczniów.

6.      Jak przenosić odpowiedzialność za uczenie się z nauczyciela na ucznia? Jak wspolnie z uczniami zniwelowac strach, lęk przed ocenianiem, krytyką, ośmieszaniem w grupie, jak wyzwalać poczucie bezpieczeństwa ucznia i nauczyciela w tym procesie?   Rola własnych postępów ucznia w procesie nauki, także szkolnej. 

7.      Rodzaje oceniania szkolnego (kształtujące, sumujące, opisowe, analityczne), projektowanie rozwoju, komentarz i interpretacja wyników.

8.      Czym jest wewnątrzszkolne  ocenianie ucznia, jak wspólnie kształtować motywacje uczniów do uczenia się.

9.      Jak uczą się nauczyciele? Rola andragogiki w procesie nauczania w odniesieniu do uczenia się rodziców.

 

Metody:

mini wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

 

Prowadzący: 

Trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.