Wzmocnienie wychowawczej roli placówki przez rozwijanie uzdolnień, pasji i zainteresowań uczniów

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1. Zapobieganie trudnym sytuacjom szkolnym przez wychowanie do wolnego czasu i jego twórczego wykorzystania.

2. Uczestnik w czasie szkolenia:

  •  poznaje sposoby ujawniania pasji i zainteresowań  uczniów,
  • doskonali umiejętność rozwijania zdolności, pasji, zainteresowań uczniów z  wykorzystaniem zasobów środowiska,
  • potrafi wykorzystać własny potencjał twórczy do projektowania zajęć rozwijających kreatywność.

 

Program: 

1. Zadania szkoły w rozwijaniu zainteresowań ucznia.

2. Zasoby środowiska i ich wpływ na kreatywność uczniów.

3. Narzędzia diagnozowania preferencji i  ujawniania pasji.

4. Od projektowania do promowania czyli pobudzanie uczniów do aktywności i wszechstronnego rozwoju.

5. Kiermasz doświadczeń i pomysłów na podniesienie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych. Ewaluacja.

 

Metody:

Wybrana technika dyskusji,, mind- mapping, praca w grupach, prezentacja multimedialna.

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.