Wzmocnienie wychowawczej roli placówki przez rozwijanie uzdolnień, pasji i zainteresowań uczniów

Od czasu zainteresowania szkoły jako instytucji oświatowej ? nauczyciele podejmowali się zadania rozwoju ponadprzedmiotowych zainteresowań uczniów.

 Mając na uwadze zapobieganie problemom wychowawczym, obowiązek kształcenia postawy patriotycznej i aktywności obywatelskiej ? organizowali oni zajęcia, w których uczniowie rozwijali swoje talenty, zdolności i pasje.

Cele edukacji zatem nie uległy zmianie, zmieniły się jedynie czasy i warunki, w jakich dziś funkcjonuje szkoła. Za wychowanie uczniów do twórczego i zdrowego wykorzystywania czasu wolnego, koniecznego do redukowania stresu i samorozwoju osobowości są odpowiedzialni niezmiennie: rodzice, szkoła i środowisko. Na pytanie: jak my ? nauczyciele, możemy realizować to zadanie ? spróbujemy odpowiedzieć na warsztatach.

 

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.      Zapobieganie trudnym sytuacjom szkolnym przez wychowanie do wolnego czasu i jego twórczego wykorzystania.

2.      Uczestnik w czasie szkolenia:

  • poznaje sposoby ujawniania pasji i zainteresowań  uczniów,
  • doskonali umiejętność rozwijania zdolności, pasji, zainteresowań uczniów z  wykorzystaniem zasobów środowiska,
  • potrafi wykorzystać własny potencjał twórczy do projektowania zajęć rozwijających kreatywność.

 

Program: 

1.      Zadania szkoły w rozwijaniu zainteresowań ucznia.

2.      Zasoby środowiska i ich wpływ na kreatywność uczniów.

3.      Narzędzia diagnozowania preferencji i  ujawniania pasji.

4.      Od projektowania do promowania czyli pobudzanie uczniów do aktywności i wszechstronnego rozwoju.

5.      Kiermasz doświadczeń i pomysłów na podniesienie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych. Ewaluacja.

 

Metody:

Wybrana technika dyskusji,, mind- mapping, praca w grupach, prezentacja multimedialna.

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.