Zagrożenie ze strony mediów

Adresaci szkolenia: 

Nauczyciele szkół podstawowych.

 

Cele: 

Uczestnik szkolenia:

1.      Potrafi prawnie sklasyfikować i rozpoznać rodzaj zagrożenia płynącego z mediów.

2.      Zna procedury postępowania szkół w przypadku ujawnienia przestępstwa.

3.      Wie jak przeprowadzić rozmowę z dzieckiem, na co zwracać uwagę podczas wprowadzania/rozmawiania z dzieckiem o mediach/nowych technologiach.

4.      Potrafi zabezpieczać dowody.

5.      Zna przykładowe instytucje/organizacje/ośrodki na terenie Polski, które pomagają ofiarom cyberprzemocy, wykorzystania seksualnego dzieci, uzależnień internetowych.

6.      Zna objawy uzależnień od komputera, Internetu, komórki.

7.      Zna objawy i skutki wykorzystywania seksualnego dzieci.

 

Program: 

1.        Zagrożenia płynące z mediów ? prezentacja szkodliwych treści (bajek, stron, gier).

2.        Sposoby reagowania na zgłoszenia dot. cyberprzemocy ? procedura wewnątrzszkolna.

3.        Rady dla rodziców, zasady dla dzieci  ? Co rodzice powinni wiedzieć ustalając zasady korzystania z mediów przez dzieci, jakie zasady dla dzieci pomagają przy bezpiecznym korzystaniu z mediów.

4.        Zapoznanie osób uczestniczących z ofertą ośrodków oraz instytucji pomocowych oraz z przydatnymi stronami internetowymi i publikacjami; podsumowanie szkolenia.

 

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, mini-wykład.

 

 

Prowadzący: 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z dziedziny kryminologii. Doświadczenie zawodowe ? przeprowadzenie ponad 300 godzin warsztatów i szkoleń skierowanych do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, specjalistów, w tym funkcjonariuszy policji, kuratorów i prokuratorów (zakres tematyczny szkoleń: bezpieczeństwo internetowe dzieci i młodzieży, nowoczesne technologie, profilaktyka cyberprzemocy, profilaktyka wykorzystywania seksualnego w świecie realnym oraz uwodzenie w Internecie). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Fundacji Kidprotect.pl przy projektach ?Szkoła Bezpiecznego Internetu?, ?Mądrzy Rodzice?, Stop pedofilom!?. Obecnie prowadzi szkolenia we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury nt: ?CyberPomoc!? ? szkolenie dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy na Warmii i Mazurach? (dotychczas 240 godzin).

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.