Życzliwość jako sposób budowania konstruktywnych relacji nauczyciela z uczniem. Propozycje dla profilaktyki zachowań agresywnych w szkole

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Cele:

1.         Wprowadzenie do problematyki psychologii pozytywnej

2.         Nabywanie umiejętności poszukiwania i nazywania mocnych stron człowieka

3.         Kierowanie emocjami pozytywnymi w relacji: nauczyciel ? uczeń

 

Program:

1.         Podstawy psychologii emocji

2.         Rozpoznawanie emocji podstawowych u siebie i innych ludzi

3.         Dwuczynnikowa teoria emocji

4.         Emocje a mózg człowieka

5.         Błędna i prawidłowa interpretacja pobudzenia fizjologicznego

6.         Inteligencja Emocjonalna ? komponenty i rozwój

7.         Odkrywanie możliwości odwołania się do empatii w pracy nauczyciela

8.         Wzbudzanie emocji pozytywnych u ucznia ? budowanie życzliwej atmosfery w klasie

9.         Odkrywanie mocnych stron uczniów i sposoby ich wzmacniania

10.       Psychologia szczęścia w życiu zawodowym nauczyciela

11.       Dążenie do doskonałości w pracy z uczniem – zagrożenia związane z perfekcjonizmem (przegląd badań)

12.       Zyski i koszty płynące z życzliwych relacji nauczyciela z uczniem

 

 

Metody:

1.         wykład, prezentacja multimedialna, warsztat

2.         test sprawdzający poziom Inteligencji Emocjonalnej ucznia/nauczyciela

3.         symulacja prowadzenia dialogu zorientowanego na mocne strony (z uczniem i  rodzicem)

 

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.