Szkoły podstawowe – RADA PEDAGOGICZNA – KOMPETENCJE ZAWODOWE

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Sposoby podnoszenia jakości kształcenia w efektywnej szkole.” parent=”accgroup1″ ]

1. Dbałość o bezpieczeństwo psychiczne uczniów na każdym etapie kształcenia. Czyli jak wspomagać rozwój każdego ucznia przez diagnozę możliwości i uzdolnień, zmotywowanie go do pracy i wysiłku, w celu osiągnięcia przez niego sukcesu edukacyjnego. Sysytemowe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły – program szkolenia …

 

2. Sposoby podnoszenia jakości kształcenia w efektywnej szkole ponadgimnazjalnej – program szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Budowanie zespołów wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” parent=”accgroup1″ ]
1. Budowanie zespołów wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – program szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Przeciwdziałanie przemocy w szkole.” parent=”accgroup1″ ]

1. Konfrontacja bez przemocy – o mediacjach rówieśniczych w szkole – program szkolenia…

 

2. Profilaktyka przemocy i agresji – program szkolenia…

 

3. Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży. Trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zachowań agresywnych – program szkolenia…

 

4. Szkoła jako środowisko sprzyjające szerzeniu się agresji. Czym jest ukryty program szkoły? – program szkolenia…

 

5. Współpraca między uczniami, nauczycielami i rodzicami – jako najskuteczniejsza prewencja przed agresją i przemocą – program szkolenia…

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Ewaluacja wewnętrzna w szkole.” parent=”accgroup1″ ]

1.Autoewaluacja w szkole – program szkolenia …

 

2.Ewaluacja – istota, cele, etapy i planowanie – program szkolenia …

 

3.Ewaluacja pracy szkoły/przedszkola ? uspołecznienie procesu – program szkolenia …

 

4.Ewaluacja wewnętrzna – od projektu ewaluacji do sprawozdania (raport) z ewaluacji. Całoroczna opieka nad pracą zespołów ds. ewaluacji – program szkolenia …

 

5.Jak organizować ewaluację wewnętrzną w szkole? Wymagania szkolne a państwowe – program szkolenia …

 

6.Jak przeprowadzić skuteczną ewaluację wewnętrzną w szkole? – program szkolenia …

 

7.Jak przygotować placówkę do zapowiedzianej ewaluacji zewnętrznej? – program szkolenia …

 

8.Jak zbudować system wewnętrznej ewaluacji w szkole/przedszkolu? Planowanie pracy szkoły a skuteczność jej działania. Warsztaty w oparciu o wymagania państwowe – program szkolenia ...

 

9.Konstruktywne rozwiązywanie problemów ujawnionych w wyniku   ewaluacji pracy szkoły – program szkolenia …

 

10.Oswoić ewaluację – program szkolenia …

 

11.Wyniki ewaluacji wewnętrznej wartością zbiorową w  planowaniu rozwoju placówki – program szkolenia …

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Inne” parent=”accgroup1″ ]

1. Elektroniczne przetwarzanie informacji – progam szkolenia…

 

2. MS Excel dla nauczycieli – progam szkolenia…

 

3. Wizualizacja nauczania – progam szkolenia…

[/acc]