Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019475574 Medium

 

 

Kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

 

 

1.    ADHD – praca z dzieckiem nadpobudliwym – program szkolenia…

 

2.    Budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży – program szkolenia…

 

3.    Bezpieczeństwo w szkole. Szkoła wobec agresji uczniów ? zasady odpowiedzialności prawnej uczniów – program szkolenia…

 

4.    Bezpieczeństwo  w szkole. Zadania i obowiązki oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej, cywilnej i materialnej uczniów, dyrektora i nauczycieli – program szkolenia…

 

5.    Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie – program szkolenia…

 

6.    Przyczyny trudnych zachowań dzieci i ich konsekwencje w relacji z nauczycielem. Teoria skryptów psychologicznych E.Berna i T. Harrisa. Negatywne strategie wychowawcze. Błędy wychowawcze wzmacniające trudne zachowania dzieci – program szkolenia...

 

7.    Kontrolowanie złości w sytuacji konfliktów szkolnych. Fizjologiczne, umysłowe i behawioralne techniki redukowania złości w relacji nauczyciel – uczeń . Jak trenować z uczniami kontrolowanie trudnych emocji? Jak nauczyciel może zapanować na sobą w trudnych sytuacjach? Budowanie indywidualnego planu kontrolowania złości z uwzględnieniem różnic między uczniami – program szkolenia…

 

8.    Model Rudolfa Dreikursa w wychowaniu. Jak skutecznie karać i nagradzać ucznia, aby motywować go do zmiany  w zachowaniu ? Omówienie systemu logicznych konsekwencji i nagród oraz strategii 4 kroków umożliwiającej  efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie – program szkolenia…

 

9.    Edukacja prawna? stosowanie Kpa w postępowaniach skargowych oraz sprawach dotyczących uczniów i wychowanków – program szkolenia…

 

10.    Przemoc a media w szkole – wyzwania wobec szkoły w ?globalnej wiosce?- program szkolenia…

 

11.    Wsparcie nauczycieli podczas pracy z uczniem  z rodziny dysfunkcyjnej (przemoc w rodzinie) ? niebieska karta – program szkolenia…

 

12.    Metody pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze – program szkolenia…

 

13.    Prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina. Skutecznie zarządzanie uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym lub często naruszającymi dyscyplinę w grupie szkolnej – program szkolenia…