SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA – SZKOLENIA OTWARTE

SZKOLENIAOTWARTE iStock 000042204448XXXLarge

 

 

SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA – SZKOLENIA OTWARTE

 

 

 

 

[acc style=”style3″ title=”SIEĆ DYREKTORÓW – MENEDŻERSKA ŚRODA W RODN” parent=”accgroup1″ ]

RODN proponuje dyrektorom placówek stałe comiesięczne spotkania sieci współpracy odbywające się w każdą ostatnią środę miesiąca.

Dzięki udziałowi w spotkaniach sieci dyrektorzy różnego typu placówek będą mieli możliwość:
? poszerzyć wiedzę w obszarze tematycznym spotkania,
? skonsultować się z doświadczonym ekspertem,
? wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami sieci.

 

Ofertę i program sieci każdorazowo dopasujemy do potrzeb grupy.

 

Spotkanie 1: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. Pozyskiwanie funduszy unijnych w obszarze oświaty w okresie programowania 2014-2020. – program spotkania…
Spotkanie 2: Dyrektor szkoły jako skuteczny przywódca i organizator pracy zespołowej nauczycieli ? kompas motywacji ? praktyczne metody motywowania siebie i innych – pogram spotkania…
Spotkanie 3: Zadania zawodowe dyrektora szkoły w kontekście przywództwa edukacyjnego – program spotkania…
Spotkanie 4: Budżet w oświacie – program spotkania…
Spotkanie 5: Wizerunek w mediach i wystąpienia publiczne – program spotkania…
Spotkanie 6: Edukacja prawna? stosowanie Kpa w postępowaniach skargowych oraz sprawach dotyczących uczniów i wychowanków – program spotkania…
Spotkanie 7: Prawo oświatowe ? zmiany – program spotkania….
Spotkanie 8: Zamówienia na rzecz szkół – program spotkania….

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”SIECI DLA NAUCZYCIELI – NAUCZYCIELSKI TYDZIEŃ W RODN” parent=”accgroup1″ ]

Zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w następujących sieciach tematycznych
oraz interdyscyplinarnych: wychowawczej, czytelniczej, psychologów i pedagogów, humanistów, matematyków, przyrodniczej i eksperymentów, skutecznej promocji i współpracy z mediami, TIK.

 

Zalety istnienia sieci:
– możliwość zespołowej, tematycznej, długofalowej współpracy nauczycieli
– wymiana doświadczeń, zasobów,
– doskonalenie warsztatu pracy,
– wymiana dobrych praktyk,
– możliwość nawiązania współpracy między szkołami,
– praca pod kierunkiem praktyka koordynatora ? eksperta.

 

Ofertę i program sieci każdorazowo dopasujemy do potrzeb grupy.
Proponujemy 4-6 spotkań w ciągu roku szkolnego.

Przykładowe tematy i programy spotkań:  

 

SIEĆ WYCHOWAWCÓW
Sukces ucznia w karierze szkolnej z wychowawcą w tle.

 

Cele :
1 Rozwój kompetencji wychowawczych w odpowiedzi na wyzwania współczesnej szkoły
2.Analizowanie i zrozumienie własnych możliwości i ograniczeń w pełnieniu roli wychowawcy dzieci i młodzieży,
3.Świadome wykorzystanie zasobów osobistych, nowych narzędzi, metod i technik do modernizacji warsztatu pracy nauczyciela ? wychowawcy.

 

Spotkanie 1: Bezpieczeństwo (w aspekcie psychicznym oraz formalnym) – program spotkania…
Spotkanie 2: Zmiana i postęp ? symbole XXI  wieku w programie wychowawczym szkoły. Inwentaryzacja kompetencji współczesnego wychowawcy: debet czy superata? – program spotkania…
Spotkanie 3: W niezbędniku wychowawcy. Specjalne potrzeby edukacyjne – program spotkania…
Spotkanie 4: Rodzice, środowisko i szkoła ? twarzą do siebie – program spotkania…

 

SIEĆ PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

Spotkanie 1: Mediacje rówieśnicze – program spotkania…
Spotkanie 2:Trudne sytuacje z  zespole uczniowskim. Sztuka motywacji – program spotkania…
Spotkanie 3 : Sztuka motywacji w relacji z uczniem. Nauczyciel w działaniu – program spotkania…
Spotkanie 4: Sztuka motywacji. Trening pozytywnego myślenia i pokonywania stresu – program spotkania…

 

 

SIEĆ CZYTELNICZA

 

Spotkanie 1: Prezentacja działań polskich i zagranicznych  bibliotek szkolnych na rzecz  edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Sposoby adaptacji dobrych wzorów do rzeczywistości lokalnej szkół.

1. Zmiany w szkole=zmiany w bibliotekach szkolnych w krajach Europy i Ameryki.
2. Sposoby przekształcania bibliotek w szkolne centra multimedialne.
3. IFLA- Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Library Associations and Institutions ? IFLA)  i jej główne cele i zalecenia.
Seminarium prezentujące doświadczenia bibliotek szkolnych i debata na temat sposobów i warunków zaadaptowania wybranych pomysłów do szkoły.

Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa  w spotkaniu sieci.

 

Spotkanie 2: Biblioteka ? forum  wymiany myśli i centrum informacyjno-kulturalnym szkoły.

1. SDKK – Szkolny Dyskusyjny Klub Dobrej  Książki.
2. Cele i założenia Klubu.
3. Planowanie pracy Klubu: tematyka  spotkań, dyskusji, inicjatywy,  kampanie, akcje, festiwale, happeningi, konkursy, wycieczki, gry miejskie.
4. Narzędzia promocji i reklamy Klubu SKKD :konkurs na plakat , grafikę komputerową, strony www, logo klubowe,itd.  

Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa  w spotkaniu sieci.

 

Spotkanie 3: Nowe formy organizacji kontaktów  biblioteki szkolnej z dziećmi , młodzieżą ,  nauczycielami i rodzicami.

1. Diagnoza środowiska lokalnego i czynników socjologicznych  wpływających na stan czytelnictwa dzieci i młodzieży: narzędzia badawcze (ankiety,wywiady , sondaże uczniowskie),
2. Generowanie  innowacyjnych rozwiązań na rzecz podniesienia kultury czytelnictwa dzieci i mlodzieży we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
3. Źródła informacji na temat zasad wyboru literatury dziecięcej i mlodzieżowej.

Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa  w spotkaniu sieci.

 

Spotkanie 4: Wypracowanie sposobów  animacji  kultury czytelniczej dzieci i młodzieży ? długoterminowy projekt edukacyjny.

1. Przegląd projektów edukacyjnych  w szkołach: forum wymiany doświadczeń.
2. Wybór tematyki, sposobów realizacji  projektu i prezentacji efektów.
3. Sposoby ewaluowania i promowania projektu.

Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa  w spotkaniu sieci.

 

 

SIEĆ TIK

 

Cele:
1.Wzmocnienie warsztatu pracy nauczycieli o umiejętności pełniejszego wykorzystania narzędzi TIK do promocji szkoły przy aktywnej współpracy uczniów.
2.Zwiększenie efektywnego korzystania z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych oraz pełna realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego.
3.Przygotowanie nauczycieli do uwzględniania w planowaniu pracy problemów związanych z korzystaniem z zasobów Internetu (prawa autorskie, wyszukiwanie i gradacja informacji, rzetelność prezentowanych treści).
4.Rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK.

 

Spotkanie 1: Excel w pracy nauczyciela
Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa  w spotkaniu sieci.

 

Spotkanie 2: Narzędzia do obróbki i przygotowania tekstu i obrazu ? parametry, formatowanie, cyfryzacja grafiki, publikacja
Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa  w spotkaniu sieci.

 

Spotkanie 3: Strony WWW, narzędzia do tworzenia i publikowanie stron WWW, materiały multimedialne
Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa  w spotkaniu sieci.

 

Spotkanie 4: Wykorzystanie narzędzi TIK w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz pracy własnej nauczyciela cz.1 (wykorzystanie tablic interaktywnych do zastosowań dydaktycznych, PREZI.
Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa  w spotkaniu sieci.

    
Spotkanie 5: Wykorzystanie narzędzi TIK w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz pracy własnej nauczyciela cz.2 (gry  i animacja edukacyjna, konstruowanie testów dydaktycznych, arkusz kalkulacyjny w analizie wyników nauczania)  
Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa  w spotkaniu sieci.

 

 

SIEĆ SKUTECZNEJ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

Spotkanie 1: Narzędzia skutecznej promocji. Praktyczne wykorzystanie.
Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.

 

Spotkanie 2: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.

 

Spotkanie 3: Warsztat współpracy z mediami.
Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.

 

Spotkanie 4: Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Czas trwania spotkania: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa.
Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.

SIEĆ PRZYRODNICZA I EKSPERYMENTÓW
Cele:
1.Właściwe projektowanie oraz obserwacja i publikacja eksperymentów przyrodniczych w szkołach wszystkich typów z uwzględnieniem zasobności uczniów.
2.Dobór odpowiedniego sprzętu.
3.Nabycie praktycznej wiedzy o darmowe portale i sposoby publikowania wyników eksperymentów i ich promocja.

 

Spotkanie 1: Metody projektowania i dokumentowania obserwacji – program spotkania…
Spotkanie 2: Sprzęt dostępny dla każdego – program spotkania…
Spotkanie 3: Astrofotografia na co dzień – program spotkania…
Spotkanie 4: Projektowanie, montaż i publikacja wyników eksperymentu – program spotkania…

[/acc]

 

STUDIUM COACHINGU

STUDIUM TRENERSKIE