Bezpieczeństwo i profilaktyka agresji w szkołach

400x170x5 8f93220b68 iStock 000019475574 Medium

Kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń:

[acc style=”style3″ title=”Bezpieczeństwo i profilaktyka agresji w szkołach” parent=”accgroup1″ ]

1. Bezpieczeństwo i profilaktyka agresji w szkołach (łącznie z agresją słowną) – program szkolenia…

 

2. Życzliwość jako sposób budowania konstruktywnych relacji nauczyciela z uczniem. Propozycje dla profilaktyki zachowań agresywnych w szkole – program szkolenia…

 

3. Dyscyplina w klasie. Kształtowanie autorytetu nauczyciela – program szkolenia…

 

4. Godność w pracy nauczyciela. Radzenie sobie z manipulacją uczniów i rodziców – program szkolenia…

 

5. Przemoc i cyberprzemoc w szkole oraz uzależnienie od Internetu. Radzenie sobie z zagrożeniami związanymi z nowymi technologiami – program szkolenia…

 

6. Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji. Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów – program szkolenia…

 

7. Praca z dzieckiem i osobą  agresywną – program szkolenia….

 

8. Od złości do  agresji. Sposoby efektywnego kontrolowania zachowań uczniów – program szkolenia…

 

9. Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów  w szkole?- program szkolenia…

 

10. Bezpieczna szkoła ? kreowanie wspierającego środowiska szkolnego – program szkolenia…

 

11. Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskie Karty w oświacie – program szkolenia….

 

12. Budowanie koalicji z otoczeniem szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów – program szkolenia…

 

13. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole- program szkolenia…

 

14. Zachowania problemowe uczniów – program nauki zachowania (PNZ) – program szkolenia…

 

15. Szkoła jako instytucja sprzyjająca szerzeniu się agresji. Jak pracować nad dyscypliną w klasie? – program szkolenia…

 

16. Bezpieczny Internet ? Bezpieczne Dziecko – program szkolenia…

 

17. Dbałość o bezpieczeństwo psychiczne uczniów na każdnym etapie kształcenia. Czyli jak wspomagać rozwój każdego ucznia przez diagnozę możliwości i uzdolnień, zmotywowanie go do pracy i wysiłku, w celu osiągnięcia przez niego sukcesu edukacyjnego. Systemowe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły- program szkolenia…

 

18. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów – program szkolenia…

 

19. Wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych – program szkolenia…

 

20. Zdrowie ucznia jako kluczowy czynnik jego rozwoju psychofizycznego- program szkolenia…

 

21. Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży ze strony dorosłego sprawcy- program szkolenia…

 

22. Cyberprzemoc. Dziecko jako sprawca i ofiara- program szkolenia…

 

23. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?- program szkolenia…

 

24. Konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów – program szkolenia…

 

25. Stop przemocy w szkole! Jak zapobiegać agresywnym zachowaniom? – program szkolenia…

 

26. Techniki pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne – program szkolenia…

[/acc]